Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Begroting

Index Begroting

Een begroting geeft de financiële effecten van een beslissing weer.

20 relaties: Aannemersbegroting, Activa, Balans (boekhouden), Boekjaar, Crediteur, Debiteur, Directiebegroting, Eigen vermogen, Gebouw, Hypothecaire lening, Iteratie, Jaarrekening, Lening, Liquide middelen, Liquiditeit, Nederlandse Rijksbegroting, Passiva, Project, Vreemd vermogen, Winst-en-verliesrekening.

Aannemersbegroting

Een aannemersbegroting is een lijst van werkzaamheden, hoeveelheden en eenheidsprijzen, die benodigd zijn om de prijs van een project vast te stellen.

Nieuw!!: Begroting en Aannemersbegroting · Bekijk meer »

Activa

De activa of bezittingen van een rechtssubject bestaan (in termen van het Nederlandse vermogensrecht) uit rechten (zoals eigendom) op zaken en het houderschap van vermogensrechten.

Nieuw!!: Begroting en Activa · Bekijk meer »

Balans (boekhouden)

Een (naar huidige maatstaven wel zeer beknopte) balans van een bank uit 1906 Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment.

Nieuw!!: Begroting en Balans (boekhouden) · Bekijk meer »

Boekjaar

Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt.

Nieuw!!: Begroting en Boekjaar · Bekijk meer »

Crediteur

Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.

Nieuw!!: Begroting en Crediteur · Bekijk meer »

Debiteur

Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander.

Nieuw!!: Begroting en Debiteur · Bekijk meer »

Directiebegroting

De directiebegroting is onder andere in de civiele techniek, de installatietechniek en de bouwkunde een begroting die in de bestekfase van een (bouw)project door of in opdracht van de opdrachtgever wordt opgesteld.

Nieuw!!: Begroting en Directiebegroting · Bekijk meer »

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door de schulden van de activa af te trekken: Het eigen vermogen wordt in geval van een vennootschap (besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatieve vennootschap (cv in België) en commanditaire vennootschap (cv in Nederland, comm.v(a) in België) opgebouwd door de inleg van aandeelhouders (het bedrag dat bij uitgifte voor een aandeel betaald wordt) en door het inhouden van bedrijfswinsten plus de reserves. Het eigen vermogen wordt aan de rechterkant van de balans onder de passiva genoteerd en is als het ware de schuld van het bedrijf aan zijn eigenaren. Eigen vermogen neemt af wanneer een onderneming verlies lijdt, door het uitbetalen van dividend, door afschrijving en/of amortisatie (op goederen/intellectuele eigendommen) en door een kapitaalterugstorting/privéonttrekking. Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt en door een kapitaalstorting/privétoevoeging. Het eigen vermogen is bij een gezond bedrijf positief, maar kan bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan negatief zijn. Het boekhoudkundige eigen vermogen hangt overigens af van de gehanteerde boekwaarden. Het eigen vermogen geeft niet de marktwaarde van een onderneming weer. De hoogte van het eigen vermogen t.o.v. van de schulden en boekwaarde heeft wel invloed op de marktwaarde van een onderneming. Verder spelen er ook heel andere factoren een rol, zoals de omzet- en winstverwachtingen. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van een disconteringsvoet en de toekomstige winsten worden hiermee contant gemaakt. Dit geeft een waarde en dat geeft een veel accurater beeld van de huidige waarde van een onderneming dan alleen het eigen vermogen. Voor financiële instellingen wordt het eigen vermogen meer bepaald gedefinieerd als "middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de instelling om haar risico's of verliezen in te dekken". Maar banken houden niet graag een zo groot mogelijk eigen vermogen aan. Immers, hoe groter het eigen vermogen hoe lager de rentabiliteit eigen vermogen. Daarom zijn er externe reguleringen inzake minimale eigenvermogenvereisten. Het eigen vermogen is een buffer voor het opvangen van oninbare kredieten. Zo kan een bankfaillissement vermeden worden. Eigen vermogen plus achtergesteld vreemd vermogen (achtergestelde leningen) vormt samen het garantievermogen van een onderneming. Categorie:Financiering Categorie:Balans.

Nieuw!!: Begroting en Eigen vermogen · Bekijk meer »

Gebouw

Bekende Nederlandse gebouwen op een centsprent (ca. 1860), o.a.: Tsaar Peter-huisje (Zaandam); Ridderzaal en Huis ten Bosch (Den Haag); Koninklijk Paleis en Beurs (Amsterdam); en stadhuis (Rotterdam). Een gebouw is het voortbrengsel van de activiteit die bouwen heet.

Nieuw!!: Begroting en Gebouw · Bekijk meer »

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik ook wel onjuist hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

Nieuw!!: Begroting en Hypothecaire lening · Bekijk meer »

Iteratie

Iteratie is herhaling, iteratief is herhalend.

Nieuw!!: Begroting en Iteratie · Bekijk meer »

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf of organisatie.

Nieuw!!: Begroting en Jaarrekening · Bekijk meer »

Lening

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald.

Nieuw!!: Begroting en Lening · Bekijk meer »

Liquide middelen

In de economie en de bedrijfskunde verwijst de term liquide middelen naar de activa in de vorm van chartaal geld of giraal geld of andere beleggingen die op zeer korte termijn in geld kunnen worden omgezet.

Nieuw!!: Begroting en Liquide middelen · Bekijk meer »

Liquiditeit

Liquiditeit is de mate waarin een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Nieuw!!: Begroting en Liquiditeit · Bekijk meer »

Nederlandse Rijksbegroting

Johan Witteveen met de nieuwe koffer voor de rijksbegroting. (1964) De Nederlandse Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen waarin de ontvangsten en uitgaven per begrotingshoofdstuk zijn aangegeven.

Nieuw!!: Begroting en Nederlandse Rijksbegroting · Bekijk meer »

Passiva

In economie en bedrijfskunde zijn passiva de bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is, in feite al het geld dat in de onderneming geïnvesteerd is.

Nieuw!!: Begroting en Passiva · Bekijk meer »

Project

Artistieke afbeelding van een project. Elk project heeft een tijd (zandloper), begin (start), en eind (finish) component. Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren.

Nieuw!!: Begroting en Project · Bekijk meer »

Vreemd vermogen

Het vreemd vermogen van een bedrijf wordt opgebouwd uit de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft.

Nieuw!!: Begroting en Vreemd vermogen · Bekijk meer »

Winst-en-verliesrekening

Een winst-en-verliesrekening, ook wel resultatenrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genaamd, is naast de balans en het kasstroomoverzicht onderdeel van een jaarrekening.

Nieuw!!: Begroting en Winst-en-verliesrekening · Bekijk meer »

Richt hier:

Budget.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »