Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Strafrecht (België)

Index Strafrecht (België)

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).

75 relaties: Aangifte (politie), Afzetting (strafrecht), Amnestie, Antiracismewet, België, Benadeelde persoon, Beroepsverbod, Bijzondere verbeurdverklaring, Boete, Boksen, Burgerlijk Wetboek (België), Burgerlijke partij, Cassatie (recht), Curator (juridisch), Dader, Doodslag (levensbeëindiging), Drug, Eenvoudige schuldigverklaring, Elektronisch huisarrest, Federale politie (België), Fiscaal recht, Gerechtelijk onderzoek, Gevangenisstraf, Gevechtswapen, Hechtenis, Hoger beroep, Internering (strafrecht), Isolatie (afscherming), Jeugdrecht (België), Klacht (politie), Lokale politie, Materieel strafrecht, Mededader, Medeplichtige, Minnelijke schikking, Misdaad, Misdrijf, Onderzoeksgerecht, Onderzoeksrechter, Ontzetting, Openbaar Ministerie (België), Opsporingsonderzoek, Opzet, Overtreding (strafrecht), Penitentiair verlof, Politie in België, Probatie, Proces-verbaal, Procureur des Konings, Recht van genade, ..., Rechterlijke macht, Sanctie (straf), Schuld (strafrecht), Sepot, Slachtoffer, Snelrecht, Sociaal recht, Straf, Strafbare poging, Strafprocesrecht, Strafrecht (Nederland), Strafuitvoeringsrechtbank, Strafvordering, Strafwetboek, Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht), Verdachte, Verjaring, Verwonding, Verzet (procesrecht), Vonnisgerecht, Wanbedrijf, Wegcode, Werkstraf, Wet-Lejeune, Wetboek van Strafvordering (België). Uitbreiden index (25 meer) »

Aangifte (politie)

Een aangifte in justitiële zin is het melden van een strafbaar feit bij de bevoegde autoriteiten, meestal de politie.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Aangifte (politie) · Bekijk meer »

Afzetting (strafrecht)

Afzetting, in het Belgisch strafrecht, volgens artikel 19 van het Strafwetboek, is een bijkomende criminele straf waarbij de veroordeelde wordt afgezet van (ere)titels, officiële graden, ambten...

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Afzetting (strafrecht) · Bekijk meer »

Amnestie

Amnestie is een maatregel waarmee de wetgever aan bepaalde handelingen met terugwerkende kracht hun strafbaar karakter ontneemt zodat die handelingen geacht worden nooit een misdrijf te zijn geweest.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Amnestie · Bekijk meer »

Antiracismewet

Met de term Antiracismewet, wordt de Belgische wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bedoeld.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Antiracismewet · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en België · Bekijk meer »

Benadeelde persoon

Een benadeelde persoon is in België een persoon die op het secretariaat van het parket verklaard heeft schade te hebben geleden veroorzaakt door een bepaald misdrijf en die daardoor een aantal rechten verwerft.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Benadeelde persoon · Bekijk meer »

Beroepsverbod

Een beroepsverbod wordt door een werkgever (dat kan een bedrijf zijn, maar vaker een overheid of semi-overheidsinstantie, een school, of stichting) opgelegd, indien deze vindt dat een werknemer vanwege geloof, politieke opvatting, geaardheid of gedrag niet binnen de organisatie kan werken, of wanneer iemands beroep gezien wordt als bedreigend voor de gevestigde orde.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Beroepsverbod · Bekijk meer »

Bijzondere verbeurdverklaring

Bijzondere verbeurdverklaring, in het Belgisch strafrecht, is de rechterlijke beslissing die het eigendomsrecht over bepaalde zaken die verband houden met een misdrijf aan de veroordeelde ontneemt.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Bijzondere verbeurdverklaring · Bekijk meer »

Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Boete · Bekijk meer »

Boksen

Boksen, of pugilistiek, is een tactische vechtsport waarbij ringinzicht, de coördinatie van voeten, ogen en handen, en conditie centraal staan.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Boksen · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Burgerlijk Wetboek (België) · Bekijk meer »

Burgerlijke partij

De burgerlijke partij, in het Belgisch strafrecht, is de persoon die beweert schade opgelopen te hebben door een misdrijf en hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Burgerlijke partij · Bekijk meer »

Cassatie (recht)

Cassatie is een begrip uit het recht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Cassatie (recht) · Bekijk meer »

Curator (juridisch)

Een curator of bewindvoerder is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Curator (juridisch) · Bekijk meer »

Dader

De dader, daderes, pleger of pleegster van een misdrijf of andere verwerpelijke daad is de persoon die de daad heeft uitgevoerd.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Dader · Bekijk meer »

Doodslag (levensbeëindiging)

Le meurtre van Paul Cézanne. Met doodslag wordt doorgaans "het door geweldpleging doden van een persoon" bedoeld.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Doodslag (levensbeëindiging) · Bekijk meer »

Drug

Cocaïnepoeder, een bekende drug. Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Drug · Bekijk meer »

Eenvoudige schuldigverklaring

De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring kan in België door de strafrechter worden uitgesproken indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn, die volgens artikel 6 § 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet worden in acht genomen, overschrijdt.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Eenvoudige schuldigverklaring · Bekijk meer »

Elektronisch huisarrest

Een vrouw draagt een enkelband op het strand. Elektronisch huisarrest is het opsluiten van een veroordeelde (of een verdachte ter vermijding van voorarrest) in zijn eigen huis, gecontroleerd met elektronische middelen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Elektronisch huisarrest · Bekijk meer »

Federale politie (België)

Federale politie is in België de benaming van een van de twee politieniveaus waaruit de Geïntegreerde Politie bestaat.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Federale politie (België) · Bekijk meer »

Fiscaal recht

Onder de term belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Fiscaal recht · Bekijk meer »

Gerechtelijk onderzoek

Het gerechtelijk onderzoek, in het Belgisch strafrecht, is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Gerechtelijk onderzoek · Bekijk meer »

Gevangenisstraf

Koepelgevangenis in Cuba Een gevangenisstraf of celstraf is een straf die normaal wordt opgelegd door een rechter.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Gevangenisstraf · Bekijk meer »

Gevechtswapen

Een gevechtswapen of wapen is een werktuig dat gebruikt wordt om mensen, dieren of voorwerpen te verwonden, te beschadigen of te doden.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Gevechtswapen · Bekijk meer »

Hechtenis

Hechtenis is detentie maar anders dan gevangenisstraf.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Hechtenis · Bekijk meer »

Hoger beroep

Bij hoger beroep (ook wel appel) wordt aan een hogere rechtbank gevraagd om een nieuw oordeel in een rechtszaak.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Hoger beroep · Bekijk meer »

Internering (strafrecht)

In België is internering een juridische veiligheidsmaatregel.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Internering (strafrecht) · Bekijk meer »

Isolatie (afscherming)

Isolatie is het afschermen van invloeden van buitenaf.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Isolatie (afscherming) · Bekijk meer »

Jeugdrecht (België)

Jeugdrecht, in België, is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Jeugdrecht (België) · Bekijk meer »

Klacht (politie)

In België is een klacht in juridische zin een vorm van aangifte aan de bevoegde (gerechtelijke) overheid.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Klacht (politie) · Bekijk meer »

Lokale politie

De lokale politie in België is de benaming van een van de twee politieniveaus.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Lokale politie · Bekijk meer »

Materieel strafrecht

Het materiële strafrecht is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Materieel strafrecht · Bekijk meer »

Mededader

Mededader is een term in het strafrecht voor een persoon die rechtstreeks aan het misdrijf heeft meegewerkt, noodzakelijke hulp heeft verleend of rechtstreeks tot het misdrijf heeft aangezet.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Mededader · Bekijk meer »

Medeplichtige

Medeplichtige, in het strafrecht, is de persoon die opzettelijk heeft bijgedragen tot het misdrijf, niet-noodzakelijke hulp heeft geboden, onderrichtingen heeft gegeven, wapens, werktuigen of andere middelen heeft verschaft, onderdak heeft verleend en/of op voorhand op de hoogte was of redelijkerwijs had moeten zijn van het misdrijf.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Medeplichtige · Bekijk meer »

Minnelijke schikking

De minnelijke schikking is een rechtsfiguur uit het Belgisch strafrecht die het openbaar ministerie onder bepaalde voorwaarden toelaat om aan de verdachte van een misdrijf verval van strafvordering voor te stellen in ruil voor een tegenprestatie (meestal het betalen van een geldsom, maar soms ook het afstaan van bepaalde goederen, het uitvoeren van aanpassingswerken...). De algemene regeling is vervat in het strafwetboek en staat bekend als verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom (V.S.B.G.). Daarnaast zijn er ook afwijkende regelingen voor specifieke categorieën van misdrijven (verkeer, stedenbouw).

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Minnelijke schikking · Bekijk meer »

Misdaad

Al Capone, een van de meest bekende misdadigers Misdaad is het breken van de wet, dat kan leiden tot veroordeling door een rechter.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Misdaad · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Misdrijf · Bekijk meer »

Onderzoeksgerecht

Een onderzoeksgerecht is in België een rechtbank die tijdens het gerechtelijk onderzoek toeziet op het verloop van het onderzoek en die, na het beëindigen van het onderzoek, de verdachte verwijst naar het vonnisgerecht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Onderzoeksgerecht · Bekijk meer »

Onderzoeksrechter

Een onderzoeksrechter (in Nederland: rech­ter van in­struc­tie) leidt een gerechtelijk onderzoek.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Onderzoeksrechter · Bekijk meer »

Ontzetting

Ontzetting (ook nog vervallenverklaring genoemd), in het Belgisch strafrecht, is, volgens artikel 31 van het Strafwetboek, een rechterlijke beslissing die aan de veroordeelde het recht ontneemt bepaalde burgerlijke en/of politieke rechten uit te oefenen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Ontzetting · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, ondanks dat het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Opsporingsonderzoek

Opsporingsonderzoek is in het Belgisch strafrecht een een vooronderzoek dat wordt gevoerd door de procureur des Konings, zonder de tussenkomst van een onderzoeksrechter.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Opsporingsonderzoek · Bekijk meer »

Opzet

Opzet is de meest volledige wilsvorming die achter een menselijke gedraging steekt.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Opzet · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

Penitentiair verlof

Het penitentiair verlof is in België een strafuitvoeringsvorm die toegekend wordt door de minister van Justitie, meer bepaald door de Dienst Individuele Gevallen (DIG).

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Penitentiair verlof · Bekijk meer »

Politie in België

De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Politie in België · Bekijk meer »

Probatie

Probatie is een begrip uit het Belgische strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Probatie · Bekijk meer »

Proces-verbaal

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar (bijvoorbeeld politie of een andere opsporingsambtenaar) verslag uitbrengt, zoals constateringen van feiten en omstandigheden (bijvoorbeeld het tijdstip, de plaats en de toedracht van een overtreding, misdrijf of ongeluk), de schriftelijke weergave van verklaringen (bijvoorbeeld van getuigen en verdachten) in zijn aanwezigheid, zijn verrichtingen, en de persoonsgegevens van betrokkenen en getuigen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Proces-verbaal · Bekijk meer »

Procureur des Konings

Belgische gerechtelijke arrondissementen voor de hervorming van 2012-2013 In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Procureur des Konings · Bekijk meer »

Recht van genade

Het recht van genade (of ‘genaderecht’) is in België het recht van de koning om de door de strafrechter uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen of ze om te zetten in een andere straf.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Recht van genade · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Sanctie (straf)

Een sanctie (uit het Latijn: sanctio, van sancire.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Sanctie (straf) · Bekijk meer »

Schuld (strafrecht)

Schuld wordt als term op verschillende wijzen gebruikt in het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Schuld (strafrecht) · Bekijk meer »

Sepot

Een sepot, seponering of seponeren is een beslissing van het Openbaar Ministerie om een strafbaar feit niet te vervolgen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Sepot · Bekijk meer »

Slachtoffer

Slachtoffer is een persoon die een schokkende gebeurtenis (buiten de gebruikelijke menselijke ervaring) heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst heeft gereageerd.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Slachtoffer · Bekijk meer »

Snelrecht

Snelrecht is een juridische term voor het op korte termijn uitvoeren rechtspraak.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Snelrecht · Bekijk meer »

Sociaal recht

Sociaal recht is een rechtsgebied dat enerzijds bestaat uit sociaal zekerheidsrecht en anderzijds uit arbeidsrecht in België en het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht in Nederland.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Sociaal recht · Bekijk meer »

Straf

Een straf is het opzettelijk laten ondergaan van een onaangename ervaring door een 'gestrafte' teneinde die te motiveren in de toekomst in gelijkaardige situaties ander ('wenselijker') gedrag te vertonen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Straf · Bekijk meer »

Strafbare poging

Strafbare poging, in het Belgisch strafrecht, is, zoals in artikel 51 van het Strafwetboek omschreven, een voornemen om een misdaad of wanbedrijf te plegen, zoals geopenbaard door daden die het begin van de uitvoering uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, buiten de wil van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafbare poging · Bekijk meer »

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht, ook wel formeel strafrecht of strafvordering is het procesrecht van het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafprocesrecht · Bekijk meer »

Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Strafuitvoeringsrechtbank

Locatie van de Strafuitvoeringsrechtbanken. De Belgische strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) zijn rechtbanken die moeten waken over de uitvoering van de straffen, uitgesproken door de hoven en rechtbanken.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafuitvoeringsrechtbank · Bekijk meer »

Strafvordering

Strafvordering is de vordering tot toepassing van de straffen en/of maatregelen die door de wet op bepaalde handelingen of gedragingen zijn gesteld.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafvordering · Bekijk meer »

Strafwetboek

Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Strafwetboek · Bekijk meer »

Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht)

Terbeschikkingstelling is in het Belgisch strafrecht een bijkomende straf, opgelegd door het vonnisgerecht met als bedoeling de maatschappij bijkomend te beschermen tegen personen die ernstige strafbare daden hebben gepleegd.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht) · Bekijk meer »

Verdachte

Een verdachte is volgens iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Verdachte · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Verjaring · Bekijk meer »

Verwonding

Een verwonding ontstaan door een operatie Een verwonding (ook: trauma of letsel) is in de chirurgie een onderbreking van de continuïteit van een weefsel, bijvoorbeeld de huid of een bot, meestal door inwerking van uitwendige invloeden (bijvoorbeeld een val of vuur).

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Verwonding · Bekijk meer »

Verzet (procesrecht)

Wanneer iemand het niet eens is met een strafbeschikking, een veroordeling bij verstek, een dwangbevel of een rechtsmaatregel door een gerechtsdeurwaarder kan men in verzet komen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Verzet (procesrecht) · Bekijk meer »

Vonnisgerecht

Een vonnisgerecht is in België een rechtbank die nagaat of het feit dat het voorwerp uitmaakt van de vervolging onder de toepassing van de strafwet valt, die nagaat of dit feit bewezen is en ten laste van de vervolgde persoon kan worden gelegd, en die ten aanzien van de betrokkene uitspraak doet.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Vonnisgerecht · Bekijk meer »

Wanbedrijf

Een wanbedrijf is een term uit het Belgische strafrecht, die een categorie van misdrijven aanduidt.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Wanbedrijf · Bekijk meer »

Wegcode

De Wegcode of het Verkeersreglement is het document waarin de Belgische verkeersregels zijn vastgelegd.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Wegcode · Bekijk meer »

Werkstraf

Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Werkstraf · Bekijk meer »

Wet-Lejeune

De Wet-Lejeune is de Belgische wet over de voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) van gedetineerden.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Wet-Lejeune · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (België)

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt de regels van het opsporen van misdrijven, het onderzoek, de vervolging, de rechten en plichten van de partijen, de besluitvorming en de uitvoering van de beslissingen.

Nieuw!!: Strafrecht (België) en Wetboek van Strafvordering (België) · Bekijk meer »

Richt hier:

Belgisch strafrecht, Strafrecht - Belgie, Strafrecht - België.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »