Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Erfrecht (Nederland) en Testament (akte)

Snelkoppelingen: Verschillen, Overeenkomsten, Jaccard Similarity Coëfficiënt, Referenties.

Verschil tussen Erfrecht (Nederland) en Testament (akte)

Erfrecht (Nederland) vs. Testament (akte)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Louis-Léopold Boilly, ca. 1800)Een testament, officiele begrip in Nederland uiterste wil, is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na overlijden met zijn/haar nalatenschap gebeurt in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht.

Overeenkomsten tussen Erfrecht (Nederland) en Testament (akte)

Erfrecht (Nederland) en Testament (akte) hebben 31 dingen gemeen (in Unionpedia): Akte (document), Beneficiaire aanvaarding, Beschermingsbewind, Burgerlijk Wetboek (Nederland), Centraal Testamentenregister, Codicil, Erfopvolging, Erfrecht, Erfrecht (België), Erfrecht (Nederland), Executeur, Fideï-commis de residuo, Gemeenschap van goederen, Goed doel, Goederenrecht, Kindsdeel, Legaat (uiterste wilsbeschikking), Legitieme portie, Nalatenschap (Nederland), Nietigheid, Notaris, Rechtsfiguur, Terugwerkende kracht, Testamentair bewind, Uiterste wil, Uiterste wilsbeschikking, Uitvaart, Unanimiteit, Vereffening, Verklaring van erfrecht, ..., Wet op de lijkbezorging. Uitbreiden index (1 meer) »

Akte (document)

Akte van ondertrouw uit 1797 van Jannes Willighagen, Rijksarchief, Zwolle Een akte is een officieel document.

Akte (document) en Erfrecht (Nederland) · Akte (document) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding (Nederland) of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (België en Nederland) is een begrip uit het erfrecht dat doelt op aanvaarding van een nalatenschap met uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden voor zover de erfenis per saldo negatief is.

Beneficiaire aanvaarding en Erfrecht (Nederland) · Beneficiaire aanvaarding en Testament (akte) · Bekijk meer »

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een juridische maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn of haar belangen van vermogensrechtelijke aard zelf kundig te behartigen.

Beschermingsbewind en Erfrecht (Nederland) · Beschermingsbewind en Testament (akte) · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Erfrecht (Nederland) · Burgerlijk Wetboek (Nederland) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament of akte van bewaargeving van een onderhands testament, of andere akte met een uiterste wilsbeschikking is opgemaakt.

Centraal Testamentenregister en Erfrecht (Nederland) · Centraal Testamentenregister en Testament (akte) · Bekijk meer »

Codicil

Codicil van Christopher Columbus, voorpagina, 1506 Een codicil is een door een persoon zelf met de hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document waarin bepaalde wensen worden vastgelegd die werking krijgen na overlijden.

Codicil en Erfrecht (Nederland) · Codicil en Testament (akte) · Bekijk meer »

Erfopvolging

Erfopvolging of successie is in het algemeen de manier waarop is geregeld hoe een nalatenschap van een persoon bij overlijden overgaat op anderen, het begrip komt uit de vroege middeleeuwen waar het onder het feodalisme belangrijk was wie de nieuwe houder, bezitter of eigenaar werd van een erf.

Erfopvolging en Erfrecht (Nederland) · Erfopvolging en Testament (akte) · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht in België en Nederland regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt.

Erfrecht en Erfrecht (Nederland) · Erfrecht en Testament (akte) · Bekijk meer »

Erfrecht (België)

Het Belgisch erfrecht is een rechtstak binnen het vermogensrecht van het Belgisch burgerlijk recht die de juridische overgang van nalatenschappen bij overlijden regelt, de vererving, het stamt uit de tijd van Napoleon.

Erfrecht (België) en Erfrecht (Nederland) · Erfrecht (België) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Erfrecht (Nederland)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Erfrecht (Nederland) en Erfrecht (Nederland) · Erfrecht (Nederland) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Executeur

proost Johan van Limburg wordt benoemd als executeur testamentair van tante Margretha van Limburg proosdis van Rellinghausen. Een executeur is in het Nederlands erfrecht degene die door een erflater bij testament kan worden benoemd om na overlijden bepaalde taken uit te voeren in de eerste fase van de afwikkeling van de nalatenschap.

Erfrecht (Nederland) en Executeur · Executeur en Testament (akte) · Bekijk meer »

Fideï-commis de residuo

Het begrip fideï-commis de residuo komt uit het klassieke Romeinse recht en is een erfrechtelijke constructie waarbij een erflater (insteller) bij testament bepaalt dat diens nalatenschap of een deel ervan tijdelijk of voorwaardelijk aan een eerste begunstigde gaat, de fideï-commissaris of bezwaarde en aansluitend het overschot ervan naar een of meer volgende begunstigde(n), de verwachter(s), voorzover in leven.

Erfrecht (Nederland) en Fideï-commis de residuo · Fideï-commis de residuo en Testament (akte) · Bekijk meer »

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een begrip dat algemeen bekend is uit het Nederlands huwelijksvermogensrecht, in juridische zin wordt er echter elke goederengemeenschap mee bedoeld die kan bestaan, daaronder een nalatenschap met meerdere erfgenamen.

Erfrecht (Nederland) en Gemeenschap van goederen · Gemeenschap van goederen en Testament (akte) · Bekijk meer »

Goed doel

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven.

Erfrecht (Nederland) en Goed doel · Goed doel en Testament (akte) · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, het stelsel van rechtsregels met betrekking tot dat wat als iemands vermogen geldt, de verkrijging, het verlies en de overdracht ervan.

Erfrecht (Nederland) en Goederenrecht · Goederenrecht en Testament (akte) · Bekijk meer »

Kindsdeel

Kindsdeel is een begrip uit het taalgebruik van de Nederlandse notaris, er wordt een in het recht niet bestaand erfenisdeel mee aangeduid in de situatie dat een overledene een partner uit huwelijk of registratie nalaat en een of meer kinderen en er geen testament is gemaakt.

Erfrecht (Nederland) en Kindsdeel · Kindsdeel en Testament (akte) · Bekijk meer »

Legaat (uiterste wilsbeschikking)

Een legaat is een testamentaire making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaalde (rechts-)persoon wordt nagelaten.

Erfrecht (Nederland) en Legaat (uiterste wilsbeschikking) · Legaat (uiterste wilsbeschikking) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Legitieme portie

De legitieme portie (Nederland) of het reservatair deel (België) is een gedeelte van de waarde van een nalatenschap waar een afstammeling (kind of kleinkind), of ook de langstlevende echtgenoot (België), wettelijk recht op heeft als de overledene een testament heeft gemaakt, ongeacht hetgeen bij testament is bepaald. Het is voor kinderen een bescherming tegen en voor erflater een beperking op de mogelijkheid tot volledige onterving. De beschermingsgedachte komt uit het Romeins recht waar volledige onterving van een afstammeling als schending van de ouderlijke zorgplicht (officium pietatis) werd beschouwd. Tot in de huidige tijd kan volledige onterving van kinderen of echtgenoot onder omstandigheden als onredelijk worden beschouwd, bijvoorbeeld bij discriminatoire redenen als overgang op een ander geloof, getrouwd met iemand uit een andere cultuur of een ongewenste seksuele geaardheid. De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming voegde hier in 2021 als nieuwe redenen aan toe de mogelijke benadeling van kinderen uit een eerder huwelijk en bescherming tegen financieel misbruik door anderen dan de kinderen. De rechtsfiguur van de legitieme portie is gebruikelijk in Europa, veel landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, kennen een dergelijke wettelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld moeten worden. In Scandinavische landen, Duitsland en Nederland geldt een lichte legitieme regeling, in Romaanse landen als België gelden veelal zwaardere beperkingen. Ook kent men een legitieme portie voor ouders. Op grond van de Europese Erfrechtverordening geldt in beginsel het recht van het land waar erflater bij overlijden zijn officiële woonplaats had. Onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een wettelijke beperking op het eigendomsrecht door nationale wetgevers om redenen van algemeen belang toegestaan, oordeelde het Europees Hof in haar Arrest Marckx vs België. In Nederland achtte de wetgever bij behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in 1999 de beperkingen verantwoord, evenals het notariaat. Notariaat vindt regeling legitieme rechtvaardig: p. 13 Brede steun notariaat en wetenschap: p.17 Brede ontwikkelingen maatschappij: p. 1 e.v. op 17 augustus 2022. In 2015 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de legitieme niet in strijd is met het EVRM omdat de inperking in verhouding staat tot het algemeen belang dat er mee wordt gediend.. op 17 augustus 2022. In common law-landen, zoals de Verenigde Staten (behalve Louisiana) en de meeste Angelsaksische landen, is het wel mogelijk om in een testament kinderen of ouders volledig te onterven. In plaats daarvan hebben hier bepaalde categorieën personen een aanspraak die via de rechter geldend kan worden gemaakt, zowel bij versterfopvolging als testamentaire opvolging, dat zijn onder meer de partner, de ex-partner die niet is hertrouwd en de kinderen. Als er sprake is van een legitieme portie, is dat meestal een bepaald gedeelte van hetgeen iemand zou erven zonder dat de erflater een testament had gemaakt (erfopvolging bij versterf).

Erfrecht (Nederland) en Legitieme portie · Legitieme portie en Testament (akte) · Bekijk meer »

Nalatenschap (Nederland)

Ruzie om de nalatenschap brengt inkomen voor de advocaat (Amerikaanse cartoon 1902) Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is in het Nederlands recht het geheel van bezittingen (zaken en vermogensrechten), schulden en vorderingen van een persoon dat bij overlijden op een of meer andere personen overgaat, de erfgenamen.

Erfrecht (Nederland) en Nalatenschap (Nederland) · Nalatenschap (Nederland) en Testament (akte) · Bekijk meer »

Nietigheid

Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen.

Erfrecht (Nederland) en Nietigheid · Nietigheid en Testament (akte) · Bekijk meer »

Notaris

300x300px Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

Erfrecht (Nederland) en Notaris · Notaris en Testament (akte) · Bekijk meer »

Rechtsfiguur

Een rechtsfiguur is een samenstel van regels, begrippen en juridische gevolgen die in hun onderlinge samenhang een bepaalde juridische werking kunnen hebben.

Erfrecht (Nederland) en Rechtsfiguur · Rechtsfiguur en Testament (akte) · Bekijk meer »

Terugwerkende kracht

Terugwerkende kracht is een begrip uit het recht (ex tunc) en het algemeen spraakgebruik.

Erfrecht (Nederland) en Terugwerkende kracht · Terugwerkende kracht en Testament (akte) · Bekijk meer »

Testamentair bewind

335x335px Testamentair bewind is een rechtsfiguur uit het Nederlands erfrecht waarmee een persoon bij testament een bewind kan instellen over na te laten vermogen om er voor te zorgen dat goederen van de nalatenschap na overlijden op een verstandige manier worden beheerd gedurende een bepaalde periode.

Erfrecht (Nederland) en Testamentair bewind · Testament (akte) en Testamentair bewind · Bekijk meer »

Uiterste wil

Handgeschreven testament van Napoléon I Pagina 5 (Archives Nationales) Uiterste wil is een begrip uit het Nederlands erfrecht waarmee een officieel document wordt aangeduid waarin is vastgelegd wat iemand wil dat er na overlijden met de nalatenschap gebeurt, in het spraakgebruik testament genoemd.

Erfrecht (Nederland) en Uiterste wil · Testament (akte) en Uiterste wil · Bekijk meer »

Uiterste wilsbeschikking

Het kantoor van de notaris, Jan Woutersz. Stap, 1629, Rijksmuseum Amsterdam Uiterste wilsbeschikking is een begrip uit het erfrecht dat in verschillende landen wordt gebruikt voor de juridische manier waarop iemand bij leven persoonlijk kan bepalen wat er met diens nalatenschap gebeurt na overlijden.

Erfrecht (Nederland) en Uiterste wilsbeschikking · Testament (akte) en Uiterste wilsbeschikking · Bekijk meer »

Uitvaart

Gustaaf Sorel, ''Het armenkarretje'' Een uitvaart of lijkbezorging is het geheel van handelingen, plechtigheden en rituelen na het overlijden van een persoon met betrekking tot het lichaam van een overledene.

Erfrecht (Nederland) en Uitvaart · Testament (akte) en Uitvaart · Bekijk meer »

Unanimiteit

Unanimiteit, afgeleid van unaniem (Latijn: unus, een, anima, wind of adem) (Grieks: ό ανεμος: wind of adem) is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis "zonder verschil van mening", "eensgezind", "eenstemmig" of "met één stem".

Erfrecht (Nederland) en Unanimiteit · Testament (akte) en Unanimiteit · Bekijk meer »

Vereffening

Vereffening of liquidatie is een proces waarbij een gemeenschap van goederen, de boedel, wordt afgewikkeld en dat wat eventueel aan positief vermogen over is, wordt verdeeld onder de rechthebbenden.

Erfrecht (Nederland) en Vereffening · Testament (akte) en Vereffening · Bekijk meer »

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht (Nederland), of akte of attest van erfopvolging (België), is een authentieke akte waarin een notaris na eigen onderzoek erfrechtelijke feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van iemand.

Erfrecht (Nederland) en Verklaring van erfrecht · Testament (akte) en Verklaring van erfrecht · Bekijk meer »

Wet op de lijkbezorging

305x305px De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die in 1991 is vastgesteld na ruim 40 jaar parlementaire behandeling.

Erfrecht (Nederland) en Wet op de lijkbezorging · Testament (akte) en Wet op de lijkbezorging · Bekijk meer »

De bovenstaande lijst antwoord op de volgende vragen

Vergelijking tussen Erfrecht (Nederland) en Testament (akte)

Erfrecht (Nederland) heeft 88 relaties, terwijl de Testament (akte) heeft 52. Zoals ze gemeen hebben 31, de Jaccard-index is 22.14% = 31 / (88 + 52).

Referenties

Dit artikel toont de relatie tussen Erfrecht (Nederland) en Testament (akte). Om toegang te krijgen tot elk artikel waarvan de informatie werd gehaald, kunt u terecht op:

Hey! We zijn op Facebook nu! »