Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Testament (akte)

Index Testament (akte)

Louis-Léopold Boilly, ca. 1800)Een testament, officiele begrip in Nederland uiterste wil, is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na overlijden met zijn/haar nalatenschap gebeurt in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht.

52 relaties: Aflaat, Afwikkelingsbewind, Akte (document), Beneficiaire aanvaarding, Beroepsgeheim, Beschermingsbewind, Burgerlijk Wetboek (België), Burgerlijk Wetboek (Nederland), Canoniek recht, Centraal Testamentenregister, Codicil, Dwingend recht, Eigendom, Erfopvolging, Erfrecht, Erfrecht (België), Erfrecht (Nederland), Executeur, Fideï-commis de residuo, Gemeenschap van goederen, Goed doel, Goederenrecht, Internationaal recht, Kindsdeel, Latijn, Legaat (uiterste wilsbeschikking), Legitieme portie, Levenstestament, Nalatenschap (Nederland), Natuurlijk persoon, Nietigheid, Notaris, Onderhandse akte, Rechtsfiguur, Rechtspersoon, Romeins recht, Scenarium, Schepen, Schepenbank, Terugwerkende kracht, Testamentair bewind, Uiterste wil, Uiterste wilsbeschikking, Uitvaart, Unanimiteit, Vakantiehuis, Verbintenissenrecht, Vereffening, Verklaring van erfrecht, Vernietigbaarheid, ..., Wet op de lijkbezorging, Wilsbekwaamheid. Uitbreiden index (2 meer) »

Aflaat

Het geven van een aalmoes, een van de goede werken waar een aflaat aan verbonden is Een aflaat (Latijn: indulgentia) is een uit de leer van de Rooms-Katholieke Kerk afkomstige kwijtschelding voor God van tijdelijke straffen (penitentie) voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden.

Nieuw!!: Testament (akte) en Aflaat · Bekijk meer »

Afwikkelingsbewind

Afwikkelingsbewind is een variant op het testamentair bewind in een gemeenschappelijk belang uit het Nederlands erfrecht, dat bij testament kan worden ingesteld over een of meer goederen van de nalatenschap voor de duur van de afwikkeling van de erfenis na overlijden.

Nieuw!!: Testament (akte) en Afwikkelingsbewind · Bekijk meer »

Akte (document)

Akte van ondertrouw uit 1797 van Jannes Willighagen, Rijksarchief, Zwolle Een akte is een officieel document.

Nieuw!!: Testament (akte) en Akte (document) · Bekijk meer »

Beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding (Nederland) of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving (België en Nederland) is een begrip uit het erfrecht dat doelt op aanvaarding van een nalatenschap met uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden voor zover de erfenis per saldo negatief is.

Nieuw!!: Testament (akte) en Beneficiaire aanvaarding · Bekijk meer »

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht waartoe bepaalde personen gehouden zijn en het recht dat zij kunnen inroepen om te weigeren de geheimen bekend te maken die hun zijn toevertrouwd of waarvan zij kennis dragen wegens hun staat of beroep.

Nieuw!!: Testament (akte) en Beroepsgeheim · Bekijk meer »

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een juridische maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn of haar belangen van vermogensrechtelijke aard zelf kundig te behartigen.

Nieuw!!: Testament (akte) en Beschermingsbewind · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een wetboek van 13 april 2019, BS 14 mei 2019.

Nieuw!!: Testament (akte) en Burgerlijk Wetboek (België) · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Testament (akte) en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Canoniek recht

Canoniek recht (oud Grieks: κανών, kanon, maatlat) is het recht dat door de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerken is vastgesteld en wordt toegepast door de rechtbanken van deze kerken.

Nieuw!!: Testament (akte) en Canoniek recht · Bekijk meer »

Centraal Testamentenregister

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is in Nederland een landelijk register waarin wordt bijgehouden door wie, wanneer en bij welke notaris een testament of akte van bewaargeving van een onderhands testament, of andere akte met een uiterste wilsbeschikking is opgemaakt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Centraal Testamentenregister · Bekijk meer »

Codicil

Codicil van Christopher Columbus, voorpagina, 1506 Een codicil is een door een persoon zelf met de hand geschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document waarin bepaalde wensen worden vastgelegd die werking krijgen na overlijden.

Nieuw!!: Testament (akte) en Codicil · Bekijk meer »

Dwingend recht

Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken.

Nieuw!!: Testament (akte) en Dwingend recht · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Nieuw!!: Testament (akte) en Eigendom · Bekijk meer »

Erfopvolging

Erfopvolging of successie is in het algemeen de manier waarop is geregeld hoe een nalatenschap van een persoon bij overlijden overgaat op anderen, het begrip komt uit de vroege middeleeuwen waar het onder het feodalisme belangrijk was wie de nieuwe houder, bezitter of eigenaar werd van een erf.

Nieuw!!: Testament (akte) en Erfopvolging · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht in België en Nederland regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Erfrecht · Bekijk meer »

Erfrecht (België)

Het Belgisch erfrecht is een rechtstak binnen het vermogensrecht van het Belgisch burgerlijk recht die de juridische overgang van nalatenschappen bij overlijden regelt, de vererving, het stamt uit de tijd van Napoleon.

Nieuw!!: Testament (akte) en Erfrecht (België) · Bekijk meer »

Erfrecht (Nederland)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Testament (akte) en Erfrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Executeur

proost Johan van Limburg wordt benoemd als executeur testamentair van tante Margretha van Limburg proosdis van Rellinghausen. Een executeur is in het Nederlands erfrecht degene die door een erflater bij testament kan worden benoemd om na overlijden bepaalde taken uit te voeren in de eerste fase van de afwikkeling van de nalatenschap.

Nieuw!!: Testament (akte) en Executeur · Bekijk meer »

Fideï-commis de residuo

Het begrip fideï-commis de residuo komt uit het klassieke Romeinse recht en is een erfrechtelijke constructie waarbij een erflater (insteller) bij testament bepaalt dat diens nalatenschap of een deel ervan tijdelijk of voorwaardelijk aan een eerste begunstigde gaat, de fideï-commissaris of bezwaarde en aansluitend het overschot ervan naar een of meer volgende begunstigde(n), de verwachter(s), voorzover in leven.

Nieuw!!: Testament (akte) en Fideï-commis de residuo · Bekijk meer »

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een begrip dat algemeen bekend is uit het Nederlands huwelijksvermogensrecht, in juridische zin wordt er echter elke goederengemeenschap mee bedoeld die kan bestaan, daaronder een nalatenschap met meerdere erfgenamen.

Nieuw!!: Testament (akte) en Gemeenschap van goederen · Bekijk meer »

Goed doel

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven.

Nieuw!!: Testament (akte) en Goed doel · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, het stelsel van rechtsregels met betrekking tot dat wat als iemands vermogen geldt, de verkrijging, het verlies en de overdracht ervan.

Nieuw!!: Testament (akte) en Goederenrecht · Bekijk meer »

Internationaal recht

Internationaal recht is meestal internationaal publiekrecht, volkenrecht of volkerenrecht, Amnesty International (maart 2022 bekeken)"Internationaal recht is ten eerste het straf- en privaatrecht tussen staten (ook volkenrecht genoemd) en ten tweede het recht dat boven nationaal recht gaat.". op 25 april 2023.

Nieuw!!: Testament (akte) en Internationaal recht · Bekijk meer »

Kindsdeel

Kindsdeel is een begrip uit het taalgebruik van de Nederlandse notaris, er wordt een in het recht niet bestaand erfenisdeel mee aangeduid in de situatie dat een overledene een partner uit huwelijk of registratie nalaat en een of meer kinderen en er geen testament is gemaakt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Kindsdeel · Bekijk meer »

Latijn

Latijn (Lingua Latina) is een Italische taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, onder wie ook het bekendste Latijnse volk, de Romeinen.

Nieuw!!: Testament (akte) en Latijn · Bekijk meer »

Legaat (uiterste wilsbeschikking)

Een legaat is een testamentaire making waarbij een bepaald goed of een bepaalde som geld aan een bepaalde (rechts-)persoon wordt nagelaten.

Nieuw!!: Testament (akte) en Legaat (uiterste wilsbeschikking) · Bekijk meer »

Legitieme portie

De legitieme portie (Nederland) of het reservatair deel (België) is een gedeelte van de waarde van een nalatenschap waar een afstammeling (kind of kleinkind), of ook de langstlevende echtgenoot (België), wettelijk recht op heeft als de overledene een testament heeft gemaakt, ongeacht hetgeen bij testament is bepaald. Het is voor kinderen een bescherming tegen en voor erflater een beperking op de mogelijkheid tot volledige onterving. De beschermingsgedachte komt uit het Romeins recht waar volledige onterving van een afstammeling als schending van de ouderlijke zorgplicht (officium pietatis) werd beschouwd. Tot in de huidige tijd kan volledige onterving van kinderen of echtgenoot onder omstandigheden als onredelijk worden beschouwd, bijvoorbeeld bij discriminatoire redenen als overgang op een ander geloof, getrouwd met iemand uit een andere cultuur of een ongewenste seksuele geaardheid. De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming voegde hier in 2021 als nieuwe redenen aan toe de mogelijke benadeling van kinderen uit een eerder huwelijk en bescherming tegen financieel misbruik door anderen dan de kinderen. De rechtsfiguur van de legitieme portie is gebruikelijk in Europa, veel landen, waaronder Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, kennen een dergelijke wettelijke beperking van de mogelijkheid om in een testament vrij te bepalen hoe de eigen bezittingen na het overlijden verdeeld moeten worden. In Scandinavische landen, Duitsland en Nederland geldt een lichte legitieme regeling, in Romaanse landen als België gelden veelal zwaardere beperkingen. Ook kent men een legitieme portie voor ouders. Op grond van de Europese Erfrechtverordening geldt in beginsel het recht van het land waar erflater bij overlijden zijn officiële woonplaats had. Onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is een wettelijke beperking op het eigendomsrecht door nationale wetgevers om redenen van algemeen belang toegestaan, oordeelde het Europees Hof in haar Arrest Marckx vs België. In Nederland achtte de wetgever bij behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in 1999 de beperkingen verantwoord, evenals het notariaat. Notariaat vindt regeling legitieme rechtvaardig: p. 13 Brede steun notariaat en wetenschap: p.17 Brede ontwikkelingen maatschappij: p. 1 e.v. op 17 augustus 2022. In 2015 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat de legitieme niet in strijd is met het EVRM omdat de inperking in verhouding staat tot het algemeen belang dat er mee wordt gediend.. op 17 augustus 2022. In common law-landen, zoals de Verenigde Staten (behalve Louisiana) en de meeste Angelsaksische landen, is het wel mogelijk om in een testament kinderen of ouders volledig te onterven. In plaats daarvan hebben hier bepaalde categorieën personen een aanspraak die via de rechter geldend kan worden gemaakt, zowel bij versterfopvolging als testamentaire opvolging, dat zijn onder meer de partner, de ex-partner die niet is hertrouwd en de kinderen. Als er sprake is van een legitieme portie, is dat meestal een bepaald gedeelte van hetgeen iemand zou erven zonder dat de erflater een testament had gemaakt (erfopvolging bij versterf).

Nieuw!!: Testament (akte) en Legitieme portie · Bekijk meer »

Levenstestament

Allegorie op de verzorging in het Oude mannen- en vrouwengasthuis Amsterdam, 1685 Met het begrip levenstestament wordt in Nederland een strikt persoonlijk, herroepbaar document aangeduid waarin iemand vastlegt wat de wensen zijn voor de situatie dat degene bij leven niet meer in staat is bepaalde of alle (rechts-)handelingen te verrichten of bepaalde of alle beslissingen te nemen, zowel privé als zakelijk.

Nieuw!!: Testament (akte) en Levenstestament · Bekijk meer »

Nalatenschap (Nederland)

Ruzie om de nalatenschap brengt inkomen voor de advocaat (Amerikaanse cartoon 1902) Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is in het Nederlands recht het geheel van bezittingen (zaken en vermogensrechten), schulden en vorderingen van een persoon dat bij overlijden op een of meer andere personen overgaat, de erfgenamen.

Nieuw!!: Testament (akte) en Nalatenschap (Nederland) · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een menselijk individu dat, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is.

Nieuw!!: Testament (akte) en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Nietigheid

Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen.

Nieuw!!: Testament (akte) en Nietigheid · Bekijk meer »

Notaris

300x300px Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Notaris · Bekijk meer »

Onderhandse akte

Onder het begrip onderhandse akte wordt verstaan iedere akte die niet als authentieke akte is opgemaakt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Onderhandse akte · Bekijk meer »

Rechtsfiguur

Een rechtsfiguur is een samenstel van regels, begrippen en juridische gevolgen die in hun onderlinge samenhang een bepaalde juridische werking kunnen hebben.

Nieuw!!: Testament (akte) en Rechtsfiguur · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen verrichten als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Nieuw!!: Testament (akte) en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Romeins recht

Het Romeins recht heeft zich ontwikkeld over een periode van meer dan 2.500 jaar vanaf ca 550 v. Chr.

Nieuw!!: Testament (akte) en Romeins recht · Bekijk meer »

Scenarium

Een scenarium is een draaiboek speciaal gericht op de wensen die iemand voor zijn eigen uitvaart heeft bedacht.

Nieuw!!: Testament (akte) en Scenarium · Bekijk meer »

Schepen

Een schepen (van Latijn scabino; Italiaans: assessore; Frans: échevin, Duits: Schöffe, Luxemburgs: Schäfferot; meervoud schepenen) is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.

Nieuw!!: Testament (akte) en Schepen · Bekijk meer »

Schepenbank

Wapenkaart schepenen van Rotterdam van 1669 - 1811 Een schepenbank was tijdens de middeleeuwen en het ancien régime een bestuurlijke instelling met bijzondere bevoegdheden toegekend door de koning of feodale heer van het betreffende grondgebied.

Nieuw!!: Testament (akte) en Schepenbank · Bekijk meer »

Terugwerkende kracht

Terugwerkende kracht is een begrip uit het recht (ex tunc) en het algemeen spraakgebruik.

Nieuw!!: Testament (akte) en Terugwerkende kracht · Bekijk meer »

Testamentair bewind

335x335px Testamentair bewind is een rechtsfiguur uit het Nederlands erfrecht waarmee een persoon bij testament een bewind kan instellen over na te laten vermogen om er voor te zorgen dat goederen van de nalatenschap na overlijden op een verstandige manier worden beheerd gedurende een bepaalde periode.

Nieuw!!: Testament (akte) en Testamentair bewind · Bekijk meer »

Uiterste wil

Handgeschreven testament van Napoléon I Pagina 5 (Archives Nationales) Uiterste wil is een begrip uit het Nederlands erfrecht waarmee een officieel document wordt aangeduid waarin is vastgelegd wat iemand wil dat er na overlijden met de nalatenschap gebeurt, in het spraakgebruik testament genoemd.

Nieuw!!: Testament (akte) en Uiterste wil · Bekijk meer »

Uiterste wilsbeschikking

Het kantoor van de notaris, Jan Woutersz. Stap, 1629, Rijksmuseum Amsterdam Uiterste wilsbeschikking is een begrip uit het erfrecht dat in verschillende landen wordt gebruikt voor de juridische manier waarop iemand bij leven persoonlijk kan bepalen wat er met diens nalatenschap gebeurt na overlijden.

Nieuw!!: Testament (akte) en Uiterste wilsbeschikking · Bekijk meer »

Uitvaart

Gustaaf Sorel, ''Het armenkarretje'' Een uitvaart of lijkbezorging is het geheel van handelingen, plechtigheden en rituelen na het overlijden van een persoon met betrekking tot het lichaam van een overledene.

Nieuw!!: Testament (akte) en Uitvaart · Bekijk meer »

Unanimiteit

Unanimiteit, afgeleid van unaniem (Latijn: unus, een, anima, wind of adem) (Grieks: ό ανεμος: wind of adem) is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis "zonder verschil van mening", "eensgezind", "eenstemmig" of "met één stem".

Nieuw!!: Testament (akte) en Unanimiteit · Bekijk meer »

Vakantiehuis

Vakantiehuis in Ierland Een vakantiehuis of recreatiewoning is een huis dat men huurt of koopt om de vakanties door te brengen en bestaat ten minste uit een woonkamer, keuken, slaapkamer, een nattecel met wc en douche of bad en een terras om buiten te kunnen vertoeven.

Nieuw!!: Testament (akte) en Vakantiehuis · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Testament (akte) en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Vereffening

Vereffening of liquidatie is een proces waarbij een gemeenschap van goederen, de boedel, wordt afgewikkeld en dat wat eventueel aan positief vermogen over is, wordt verdeeld onder de rechthebbenden.

Nieuw!!: Testament (akte) en Vereffening · Bekijk meer »

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht (Nederland), of akte of attest van erfopvolging (België), is een authentieke akte waarin een notaris na eigen onderzoek erfrechtelijke feiten vermeldt naar aanleiding van het overlijden van iemand.

Nieuw!!: Testament (akte) en Verklaring van erfrecht · Bekijk meer »

Vernietigbaarheid

Vernietigbaarheid en nietigheid zijn verwante noties in het recht.

Nieuw!!: Testament (akte) en Vernietigbaarheid · Bekijk meer »

Wet op de lijkbezorging

305x305px De Wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet die in 1991 is vastgesteld na ruim 40 jaar parlementaire behandeling.

Nieuw!!: Testament (akte) en Wet op de lijkbezorging · Bekijk meer »

Wilsbekwaamheid

Wilsbekwaamheid is een begrip op het snijvlak van ethiek, filosofie, psychologie, geneeskunde, gezondheidszorg en recht, en duidt op het vermogen van een menselijk individu om zelfstandig beslissingen te nemen, én de gevolgen van een bepaalde beslissing te kunnen overzien.

Nieuw!!: Testament (akte) en Wilsbekwaamheid · Bekijk meer »

Richt hier:

Making.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »